A
A
A

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła (za wyjątkiem zakładów szkolących pracowników młodocianych, których członkostwo jest obowiązkowe na podstawie postanowień art.3 ustęp 5 ustawy o rzemiośle) zrzeszającą zakłady rzemieślnicze i podmioty o innych formach prawnych z terenu miasta Kielc i powiatu kieleckiego w różnych branżach, głównie w motoryzacyjnej i fryzjerskiej.

Ostatnia reorganizacja w strukturach rzemiosła kieleckiego odbyła się w 1984 roku. Wówczas w Kielcach był jeden Cech Rzemiosł Różnych zrzeszający wszystkie zakłady z miasta Kielc i powiatu kieleckiego, w którym było zrzeszonych 2606 zakładów na podstawie ustawowego obowiązku członkostwa, który to został zniesiony w 1989 roku. Zrzeszeni członkowie w Cechu Rzemiosł Różnych podjęli decyzję o powstaniu z dniem 1.01.1985 roku dwóch Cechów branżowych w Kielcach, tj. Cechu Rzemiosł Spożywczych i Cechu Rzemiosł Budowlanych oraz Cechu Rzemiosł Różnych we Włoszczowie. Po tym podziale w Cechu Rzemiosł Różnych było zrzeszonych 1.271 zakładów, w Cechu Rzemiosł Budowlanych 852 zakłady, w Cechu Rzemiosł Spożywczych 186 zakładów i w Cechu Rzemiosł Różnych we Włoszczowie 297 zakładów. W tych latach siedzibą Cechów był budynek na Placu Partyzantów 16, który zastał sprzedany w 1987 roku dla Urzędu Miasta, a wszystkie organizacje samorządu rzemiosła przeniosły się do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Warszawskiej 34 (dawniej ul. Rewolucji Październikowej).

Z dawnych dokumentów zachowały się jedynie - oprawiony akt poświęcenia sztandaru Cechu Krawców ufundowanego w 1938 roku (poświęconego w 1947 z okazji 350-lecia istnienia Cechu) i tablo wykonane w 1972 roku z okazji 470-lecia Cechu Skórzanego. W oparciu o te dwa dokumenty można stwierdzić, że już na początku XVI wieku powstały struktury rzemiosła, w których byli zrzeszeni rzemieślnicy wykonujący rzemiosła w tych zawodach. Decyzją Walnego Zebrania Delegatów Cechu z dnia 6.06.1997 r. nazwa Cechu Rzemiosł Różnych w Kielcach została zmieniona na Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 roku (D.U .Nr.17 poz.92 z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa i Statutu Cechu. Cech jest wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Prezesa Zarządu - Starszego Cechu lub jego Vice Prezesa łącznie z Dyrektorem Biura Cechu, a w czasie jego nieobecności łącznie z upoważnionym przez Dyrektora Biura pracownikiem.

Podstawowe zadania Cechu to:

  • utrwalanie więzi środowiskowych,
  • ochrona interesów członków przez prowadzenie działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej,
  • reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej i sądów.

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorców
w Kielcach

ul. Warszawska 34
25-312 KIELCE
Dom Rzemiosła - III piętro

tel: +48 41 344 11 54
fax: +48 41 344 93 79
e-mail: biuro@cechkielce.com.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00