Przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym - zmiany w 2013 r.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach przypomina o obowiązku składania sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach z ilości wytworzonych odpadów za rok poprzedni w terminie do 15.03. roku następnego / pok. 127 I piętro/. Nie złożenie niniejszego sprawozdania lub złożenie go niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 10.000 zł. D.U. 138 poz. 809 z 2011 roku.

Jednocześnie przypominamy, że zakłady wytwarzające odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie mają obowiązek złożyć informację o rodzaju i ilości tych odpadów do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego w zależności od miejsca prowadzenia działalności. Natomiast zakłady wytwarzające powyżej 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych mają obowiązek wystąpić o wydanie decyzji do w/w jednostek składając program gospodarki tymi odpadami. Zakłady emitujące zanieczyszczenia z lakierni, z samochodów na firmę, z pieców c.o w zakładach mają obowiązek składania sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego i do Wojewódzkiego Insp. Ochrony Środowiska za okres pierwszego półrocza danego roku do 31.07., a za drugie półrocze do 31.01 roku następnego. W powyższych sprawach szczegółowych informacji udziela Dyrektor Biura Cechu.

 

2013 r.

Od nowego roku zostały wprowadzone zmiany w zakresie wytwarzanych odpadów przez zakłady i wiele innych związanych z gospodarką tymi odpadami. Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem kart przekazania odpadów, które najczęściej są wystawiane przez odbiorców stosuje się do odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w ilości do 100 kg rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne nie będące odpadami komunalnymi w ilości do 5 ton rocznie wg dotychcza­sowych przepisów do dnia 31.12.2014 roku - D.U.152 p.1735 z 2001 r. Natomiast dla pozostałych odpadów wytwarzanych w zakładzie są prowadzone karty ewidencji odpadów. Sprawozdania tak jak obecnie są składane w Urzędzie Marszałkowskim do 15 marca każdego roku za rok poprzedni. Natomiast kary za nie złożenie sprawozdania zostały zmniejszone z 1.000 do 500 zł, natomiast dokumenty na podstawie których są składane sprawozdania przechowuje się przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą. W przypadku nie złożenia sprawozdania w terminie zostaje wydana decyzja z wyznaczeniem kolejnego terminu, po którym jeżeli nie zostanie złożone sprawozdanie podmiot podlega karze w wysokości 2.000 zł. Kara taka może być wymierzana wielokrotnie z tym, że nie może przekroczyć 8.500 zł. W przypadku zaprzestania działalności należy złożyć niniejsze sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia zaprzestania. W dalszym ciągu należy segregować wytwarzane odpady w pojemnikach i przekazywać do firmy, która posiada zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpie­czne, nie będące odpadami komunalnymi, żądając potwierdzenia w karcie przekazania odpadu. Kolejne zmiany w tej ustawie to zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości do 1 tony rocznie lub do 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne oraz nie składanie informacji o ich wytwarzaniu. Pozwolenie takie było wymagane przy wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 100 kg rocznie, natomiast do 100 kg była składana tylko informacja. Wprowadzono także zmiany w zakresie emisji, które dotyczą sprawozdawczości a mianowicie będzie sporządzane jedno za okres roczny do 31 marca za rok poprzedni, a wpłaty będą wnoszone jeżeli zostanie przekroczona kwota 800 zł. Nie są wymagane decyzje, natomiast należy dokonać zgłoszenia danej instalacji wraz z operatem i wnieść opłatę skarbową 120 zł, Urząd przyjmując zgłoszenia zawiadamia zakład o jego przyjęciu na czas nieokreślony.

 

Zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych w 2013 roku.

Zmniejszono obrót z 40.000 do 20.000 zł, po przekroczeniu którego należy zastosować kasę fiskalną w zakresie przychodu od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej po dwóch miesiącach od daty przekroczenia. Dotyczy to także 2012 roku, jeżeli w 2012 r. został przekroczony obrót 20.000 - poza r-kami to kasa fiskalna winna być zainstalowana od 1.03.2013r. Obowiązuje ulga podatkowa przy zakupie kasy - 90 % wydanej kwoty nie więcej niż 700 zł.