Zakłady rzemieślnicze zrzeszone w Cechu prowadzą szkolenie uczniów w zawodach: 

  • mechanik
  • elektromechanik
  • blacharz i lakiernik samochodowy
  • fryzjer
  • ślusarz
  • kucharz małej gastronomii

 

Uczniowie szkolący się w zakładach rzemieślniczych mają status pracownika młodocianego, otrzymują wynagrodzenie np. w I klasie za m-c IX/2011 r. - 116,18 netto, oraz szkolący opłaca składkę ZUS od należnego wynagrodzenia.

Okres praktycznej nauki zawodu jest zaliczany do stażu pracy. Wszystkie umowy o pracę w celu nauki zawodu są spisywane i rejestrowane w biurze Cechu.

Szkoły, które realizują szkolenie teoretyczne w/w zawodach to Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Kielcach ul. Jagielońska oraz Zespół Szkół Zawodowych „AWANS”.

Aby uczeń mógł odbywać naukę zawodu w/w szkołach zasadniczym warunkiem jest posiadania praktycznej nauki zawodu w zakładzie rzemieślniczym bądż na warsztatach szkolnych, ale to uczeń decyduje o wyborze miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu. Ani szkoła, ani też szkolący rzemieślnik nie mogą wymuszać tej decyzji z korzyścią dla siebie.

 

Do spisania umowy o pracę w celu nauki zawodu potrzebne są następujące dokumenty:

  • świadectwo z gimnazjum
  • metryka
  • pesel
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy z adresem zakładu i zawodu w którym będzie szkolenie.

Do refundacji wynagrodzeń i składki ZUS za trzy miesięczne okresy / IX,X,XI, XII,I,II, III,IV,V, VI,VII,VIII, / szkolący pracodawcy składają do biura Cechu: DRA, listy płac z podpisem młodocianego odbioru należnego wynagrodzenia, /plus pieczątka firmowa/ po zapłaceniu składki ZUS za w/w okresy.